کلونینگ و بیان ژن

هدف از انجام کلونینگ، لقاح ژن موردنظر در یک وکتور است. در مرحله‌ی بعد، وکتور نوترکیب وارد سلول شده تا پروتئین کدگذاری شده توسط ژن مورد مطالعه را بیان کند. پس از بیان پروتئین، عملکرد پروتئین را می‌توان مورد بررسی قرار داد زیرا بر سیگنالینگ سلول، مورفولوژی یا جنبه‌های دیگر سلول تأثیرگذار است. از طرف دیگر، پروتئین را می‌توان در مقادیر زیادی بیان کرد و مستقیماً با سایر تکنیک‌ها مورد مطالعه قرارداد. فروشگاه ATR-MED محصولات متنوعی را برای استفاده در آزمایشات کلونینگ و بیان ژن ارائه می دهد.

قیمت

قیمت