آنتی بادی های بیولوژی مولکولی

فناوری و مهندسی DNA نوترکیب، القاح توالی‌های موردمطالعه را در ژن‌های مد نظر امکان‌پذیر می‌کند. هنگامی‌که این توالی‌ها، پپتیدهای کوتاه را رمزگذاری می‌کنند، یک عامل آنتی‌ژنی (اپی توپ) تولیدشده؛ که توسط آنتی‌بادی‌ها قابل‌شناسایی هستند. در واقع توالی DNA موردمطالعه در انتهای توالی DNA از پپتید کوتاه قرار می‌گیرد و وارد سلول می‌شود و پپتید‌هایی با “انتهای فیوژن شده” سنتز میکند.

ازآنجایی‌که آنتی‌بادی‌های ضد برچسب پپتید ازنظر تجاری در دسترس هستند و با توجه به اهمیت این فناوری برای بیان پروتئین، فروشگاه ATR-MED محصولات گسترده‌ای را برای تشخیص، جداسازی و تصفیه پروتئین‌های برچسب دار ارائه می‌دهد که شامل: آنتی‌بادی‌های مونوکلونال و پلی کلونال اختصاصی برای برچسب‌های اپی توپ، آنتی‌بادی‌های فلورسنت و رزین‌های افینیتی آنتی‌بادی و برچسب اختصاصی پپتیدها است.

قیمت

قیمت