الکتروفورز DNA و RNA

جداسازی اسیدهای نوکلئیک توسط الکتروفورز DNA و RNA یک روش رایج در آزمایش‌های بیولوژی مولکولی است. در فروشگاه ATR-MED طیف گسترده‌ای از محصولات، از آگارز و رنگ‌های اسیدهای نوکلئیک تا لدرها وزن مولکولی را می‌توانید خریداری کنید.

قیمت

قیمت