پروتئین

پروتئین : تولید پروتئین فرآیندی بیوتکنولوژیکال است که به‌طورمعمول با دست‌کاری در بیان ژن در یک ارگانیسم به دست می‌آید به‌گونه‌ای که مقادیر زیادی از ژن نوترکیب با عملکرد مورد نظر بیان می شود که میتوانند در آزمایشات پایین دستی مورد استفاده قرار گیرند.

اسکرول به بالا