(Real-Time PCR (qPCR

در واکنش PCR کمی یا (Real-Time PCR (qPCR از مولکول‌های گزارشگر فلورسنت استفاده می شود تا بتوان محصولات همانندسازی شده را اندازه گیری نمود. مانند PCR معمولی، یک الگوی DNA ،cDNA یا RNA برای همانندسازی استفاده می شود، اما در هر چرخه، فلورسانس برای تعیین کمیت نسبی یا مطلق موردبررسی قرار می‌گیرد. این روش برای بسیاری از زمینه‌های تحقیق ازجمله تجزیه‌وتحلیل بیان ژن، ژنوتیپ، آنالیز میکرو RNA، تجزیه‌وتحلیل تغییرات ژنتیکی و تجزیه‌وتحلیل پروتئین مفید است. در فروشگاه ATR-MED همه محصولات را برای ساده‌ترین، سریع‌ترین و راحت‌ترین کاربردهای qPCR جستجو کنید.

قیمت

قیمت