الکتروفورز

الکتروفورز : تمامی محصولات موردنیاز برای الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید ( SDS-PAGE)، مانند مارکرهای وزن مولکولی، معرف‌های رنگ‌آمیزی پروتئین، معرف‌ها و بافرهای الکتروفورز پروتئین در فروشگاه ATR-MED قابل خریداری است.

قیمت

قیمت