سبد خرید 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

راهنمای جامع آنتی‌بادی

خرید آنتی بادی

راهنمای جامع آنتی بادی

راهنمای جامع آنتی‌بادی
آنتی‌بادی

در این مقاله سعی شده است اطلاعات جامعی درباره آنتی‌بادی‌ های اولیه و ثانویه از نحوه تولید آنتی بادی مونو کلونال و آنتی بادی پلی ‌کلونال و ساختار و طراحی آنتی بادی، نحوه انتخاب مناسب آنتی بادی مونوکلونال و پلی کلونال اولیه و ثانویه برای آزمایش‌های خود تا واژه‌نامه‌ای از اصطلاحات و کاربردهای آن  و یا مفهوم آن بهمراه نحوه خرید آنتی بادی را ارائه دهد. در این مقاله اطلاعات کاملی در مورد

 

کاربردهای آنتی‌بادی

 

 

فرمت‌های آنتی‌بادی و تخلیص آنتی‌بادی

 

ساختار آنتی‌بادی و ایزو تایپ‌ها

 

مقایسه آنتی‌بادی ‌های پلی کلونال و مونوکلونال

 

انتخاب آنتی‌بادی اولیه یا آنتی‌بادی ثانویه

 

رقت و تیتر آنتی‌بادی

 

تولید آنتی‌بادی

 

سیستم ایمنی بدن و پاسخ آنتی‌بادی

 

 

آنتی‌ژن‌ها

 

طراحی پپتید ایمونوژن خوب

 

 

ادجوانت‌ها

پروتکل حذف آزید سدیم
 

وب‌سایت‌ها و مقالات مفید

 

 

واژه‌نامه

کاربردهای آنتی‌بادی

مروری بر روش‌های کاربردی استفاده از آنتی‌بادی

روش الایزا ELISA

روش الایزا بر اساس اصل اتصال آنتی بادی و آنتی ژن است. تکنیک الایزا قادر به سنجش کمی و توصیف آنالیت های خاص و/یا فعل ‌و انفعالات مولکولی آنتی بادی و آنتی ژن می‌باشد. در صورت فرق آنتی بادی و ضد ژن فعل ‌و انفعالات مولکولی صورت نمی‌گیرد.

روش الایزا ELISA
روش الایزا ELISA

ضدبادی اختصاصی در برابر آنتی‌ژن موردنظر به آنزیم گزارشگر کونژوگه می‌شوند. با افزودن سوبسترا، آنزیم تولید یک مولکول رنگی را کاتالیز می‌کند. میزان و شدت این واکنش با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه‌گیری می‌شود و نشان‌دهنده غلظت آنتی‌ژن در یک نمونه است. مناسب‌ترین فرمت ELISA برای هر آزمایش به عوامل بسیاری ازجمله حساسیت، ویژگی و زمان آزمایش موردنظر بستگی دارد که دنبال غربالگری آنتی بادی یا آنتی بادی پلاسما باشیم.

در این ویدیو مقدمه‌ای کوتاه در مورد نحوه انجام روش روش الایزا ELISA با استفاده از الیزا ELISA  و ضدبادی اولیه و ثانویه نشان دار ارائه شده است.

 

کیت‌های الیزا ELISA

آشنایی بیشتر با روش ELISA

ترابل شوتینگ ELISA

 

وسترن بلات (Western blot)

وسترن بلات - خرید آنتی بادی
وسترن بلات

وسترن بلات اغلب برای تعیین سطح نسبی پروتئین در نمونه‌ها استفاده می‌شود. همچنین از تکنیک وسترن بلات جهت تعیین وزن مولکولی پروتئین هدف استفاده می‌شود. پروتئین‌های موجود در لیزات بافتی/سلولی براساس وزن مولکولی توسط الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید SDS-PAGE از هم جدا می‌شوند. پس از جداسازی، نمونه‌ها به غشای PVDF منتقل می‌شوند، جایی که ضد بادی اسکرینینگ یا  اسکرین برای بررسی پروتئین موردنظر استفاده می‌شوند.

 

در ویدئوی پروتکل وسترن بلات، شما یاد می گیرید که چگونه نمونه های خود را در ژل SDS-PAGE بارگذاری نموده و پس از جدا کردن پروتئین ها از طریق الکتروفورز، پروتئین  را از ژل SDS-PAGE به کاغذ PVDF یا غشای نیتروسلولوز انتقال دهید، و بلوک کنید.  آنتی بادی اولیه و ثانویه را اضافه کنید و پروتئین مورد نظر را شناسایی کنید. 

راهنمای وسترن بلات

ترابل شوتینگ وسترن بلات

فروش آنتی‌بادی‌های ثانویه وسترن بلات

ایمونوهیستوشیمی (Immunohistochemistry)

ایمونوهیستوشیمی
ایمونوهیستوشیمی

مطالعات IHC جایگاه اختصاصی و درون‌سلولی یک آنتی‌ژن را با آنتی بادی ثانویه در یک نمونه مشخص می‌کند. اگرچه ایمونوهیستوشیمی یا IHC ویژگی‌های کمی سنجی کمتری نسبت به وسترن بلات یا ELISA دارد، اما توانایی توصیف پروتئین را در بافت سالم دارد. رنگ‌آمیزی IHC با استفاده از آنتی‌بادی‌های پروتئین هدف و کمپلکس‌های آنتی بادی-آنتی ژن از طریق بسترهای کروموژنیک، رادیواکتیو یا فلورسنت انجام می‌شود. در ایمونوهیستوشیمی یا IHC می‌توان مستقیم از ضد بادی های مونوکلونال یا پلی کلونال اولیه کنژوگه یا یک آنتی‌بادی ثانویه استفاده نمود. تکنیک‌های متنوعی برای تهیه و آشکارسازی نمونه وجود دارد که باید متناسب با نوع نمونه و میزان حساسیت موردنیاز باشد.

این ویدئو فرایند ایمونوهیستوشیمی (IHC) را نشان می دهد که در آن بخش های پارافین با انواعایمونوهیستوشیمی یا IHC می‌توان مستقیم از آنتی بادی های مونوکلونال یا پلی کلونال اولیه کنژوگه یا یک آنتی‌بادی ثانویه و لکهگذاری می شوند تا معماری مولکولی بافت را نشان دهند.

آنتی‌بادی‌های ایمونوهیستوشیمی (Immunohistochemis try)

پروتکل‌های IHC

ایمونوسیتوشیمی (Immunocytochemistry)

Immunocytochemistry
ایمونوسیتوشیمی

از ایمونوسیتوشیمی برای مطالعه توزیع درون‌سلولی پروتئین‌ها با استفاده از آنتی‌بادی‌های فلورسانس استفاده می‌شود. در مقایسه با IHC، این تکنیک وضوح مکانی بیشتری دارد زیرا سلول‌های کشت یافته فاقد محیط پیرامون پیچیده موجود در نمونه‌های بافت هستند. این مواد علیه پروتئین موردنظر بر روی نمونه‌های کشت سلولی ثابت و نفوذپذیر هستند، ارائه می‌شود. اتصال توسط فلوروفورهای مستقیم کونژوگه یا از طریق ترکیبات فلوروفور ثانویه مشاهده می‌شود. این سیگنال‌ها می‌توانند با استفاده از میکروسکوپ دیده شوند. اهداف چندگانه می‌توانند هم‌زمان با استفاده از آنتی‌بادی‌های اولیه نشان‌دار مجزا موردمطالعه قرار گیرند.

پروتکل ICC / IF ایمونوسیتوشیمی و ایمونوفلورسانس

فلوسایتومتری و FACS

فلوسایتومتری و FACS
فلوسایتومتری و FACS

فلوسایتومتری وسیله‌ای برای اندازه‌گیری ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی سلول‌ها با آنتی بادی فلورسنت است. در تکنیک فلوسایتومتری از آنتی بادی فلوسایتومتری اندازه‌گیری پارامترهایی ازجمله اندازه سلول و بیان مارکرهای سطح سلول و درون سلول است. فلوسیتومتری، فلورسانس ساطعی شده توسط آنتی بادی فلورسنت مستقیم متصل به تک‌سلول در یک جمعیت مختلط را اندازه می‌گیرد. سورتینگ سلول‌های فعال‌شده با فلورسانس (FACS) یک سیستم پیچیده‌تر است، که سیگنال فلورسنت را اندازه‌گیری می‌کند و سلول‌ها را از یک جمعیت مختلط که شامل خصوصیات از پیش تعیین‌شده است (یعنی شدت فلورسانس، اندازه و قابلیت زنده ماندن) جدا می‌کند.

این ویدئو فرایند فلوسیتومتری را با استفاده از آنتی بادی فلورسنت را نشان می‌دهد.

آنتی‌بادی‌های فلوسایتومتری و FACS

مقدمه‌ای بر فلوسیتومتری

ایمونوپرسیپیتاسیون (Immunoprecipitation)

Immunoprecipitation- آنتی بادی
ایمونوپرسیپیتاسیون

ایمونوپرسیپیتاسیون یک تکنیک همه‌کاره است که باعث جداسازی و تخلیص پروتئین‌های تکی و پیچیده می‌شود. در تکنیک ایمونوپرسیپیتاسیون آنتی کور و آنتی بادی روی بسترهای فاز جامد (به‌عنوان‌مثال دانه‌های مغناطیسی/ آگارز) بی‌حرکت می‌شوند، که آنتی‌ژن‌ها را از محلول‌های پیچیده جذب می‌کنند. کروماتین ایمونوپرسیپیتاسیون (ChIP) روشی است که برای تعیین اتصال پروتئین مشخص‌شده به‌توالی خاص DNA در داخل بدن استفاده می‌شود.

پروتکل ایمونوپرسیپیتاسیون

آنتی‌بادی‌های ایمونوپرسیپیتاسیون

وبینار مرحله به مرحله ChIP

تکنیک الیسپات ELISPOT

تکنیک الیسپات ELISPOT-آنتی بادی
تکنیک الیسپات ELISPOT

از تکنیک ELISPOT برای شناسایی پروتئین‌های ترشحی مانند سایتوکاین ها و فاکتورهای رشد استفاده می‌شود. این روش قادر به اندازه‌گیری و مقایسه پاسخ‌های ایمنی را با محرک‌های مختلف را امکان‌پذیر می‌نماید. سلول‌ها در پلیت 96 خانه با غشای PVDF یا نیتروسلولوز پوشیده از آنتی‌بادی رشد می‌کنند و پروتئین موردنظر ترشح‌شده به آنتی‌بادی متصل می‌شود. اثر متقابل آنتی‌بادی و آنتی‌ژن با استفاده از یک آنتی‌بادی ثانویه نشان‌دار شناسایی می‌شود.

این ویدئو، نحوه فعال سازی صفحات الیسپات ELISPOT با اتانول قبل از پوشش آنتی بادی را نشان می دهد. 

تکنیک ELISPOT و FLUOROSPOT

پروتکل ELISPOT

ترابل شوتینگ ELISPOT

محصولات ELISPOT

همچنین می توانید در  کانال تلگرام ما عضو شوید و از آخرین محصولات، اطلاعات و پیشنهادهای ویژه ما در خرید آنتی بادی برخوردار باشید.

کانال تلگرام آثل طب

اینستاگرام موادشیمیایی آزمایشگاهی تحقیقاتی  ما رو فالو کنید و محصولات و تخفیف های ما  در خرید آنتی بادی مطلع شوید:

اینستاگرام مواد شیمیایی آزمایشگاهی

برای دریافت مشاوره کاملا تخصصی و دریافت راهنمایی از طریق راه های ارتباطی برای خرید آنتی بادی و ثبت سفارش اقدام نمایید:

  •  سفارش با ایمیل: [email protected]
  •  تلفن: ۶۶۳۶۱۵۴۳ -۰۲۱ و ۶۶۳۷۹۰۲۶-۰۲۱
  • موبایل واحد فروش : ۹۸۹۳ ۰۵۴ ۰۹۱۲
  • و شبکه های اجتماعی  و پیام رسان

دیدگاه شما
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.