سبد خرید 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مواد شیمیایی-آشنایی با اسیدها

کاربرد مواد شیمیایی اسیدها

مواد شیمیایی-آشنایی با اسیدها

اسید یک مولکول یا یون است که توانایی اهدای پروتون را دارد ( یعنی یون هیدروژن، H+) یا توانایی تشکیل یک پیوندکووالانسی با جفت الکترون را دارد ( اسید لوئیس).

طبقه بندی مواد شیمیایی اولیه اسیدها، بر اساس توانایی اهدای پروتون یا اسیدهای برونستد-لوری هستند. در اسیدهای مایع، اهدا کننده های پروتون یون هیدرونیم H3O+ را تشکیل می دهد و به عنوان اسید آرنیوس شناخته می شود. برونستد و لوری به تئوری آرنیوس کلیت دادند تا شامل اسید های جامد هم شود. اسید برونستد یا آرنیوس معمولا شامل یک اتم هیدروژن است که به ساختار های شیمیایی پیوند دارند و همچنان بعد از دست دادن یون هیدروژن از لحاظ انرژی فعال هستند.

در جدول زیر پرفروش ترین مواد شیمیایی در این حوزه نشان داده شده است.

لیست مواد شیمیایی پر فروش

کاتالوگ نامبر نام محصول به انگلیسی نام محصول به فارسی خرید و سفارش محصول
320331   Hydrochloric acid, ACS reagent, 37%   هیدروکلریک اسید گرید ACS برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
175501   Boron trifluoride diethyl etherate, for synthesis   بورون تری فلورید دی اتیل اترات برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
B1252   Boron trifluoride-methanol solution, 14% in methanol    بورون تری فلورید-متانول برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
402885   p-Toluenesulfonic acid monohydrate, ACS reagent, ≥98.5%    تولئون سولفونیک اسید مونوهیدرات برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
244252   Perchloric acid, ACS reagent, 70%    پرکلریک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
205273   Titanium(IV) isopropoxide, 97%    تیتانیوم IV ایزوپروپوکسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
242381   Benzoic acid, ACS reagent, ≥99.5%    بنزوئیک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
T6399   Trichloroacetic acid, ACS reagent, ≥99.0%    تری کلرواستیک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
471356   Methanesulfonic acid, ≥99.0%    متان سولفونیک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
H1758   Hydrochloric acid, 36.5-38.0%, BioReagent, for molecular biology    هیدورکلریک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
F0507   Formic acid, reagent grade, ≥95%    فرمیک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
695092   Acetic acid, glacial, ACS reagent, ≥99.7%    استیک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
251275   Citric acid, ACS reagent, ≥99.5%    سیتریک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
258148   Hydrochloric acid, ACS reagent, 37%    هیدورکلریک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
438073   Nitric acid, ACS reagent, 70%    نیتریک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
T6508   Trifluoroacetic acid, ReagentPlus®, 99%    تری فلورو استیک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
258105   Sulfuric acid, ACS reagent, 95.0-98.0%    سولفورویک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
302031   Trifluoroacetic acid, suitable for HPLC, ≥99.0%    تری فلورو استیک اسید برای HPLC برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
A6283   Acetic acid, glacial, ReagentPlus®, ≥99%    استیک اسید 99% برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
C1909   Citric acid monohydrate, ACS reagent, ≥99.0%     سیتریک اسید مونوهیدرات برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
402907   Propionic acid, ACS reagent, ≥99.5%    پرپیونیک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
B9300   Benzophenone, ReagentPlus®, 99%    بنزوفنون برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
124737   Glycolic acid, ReagentPlus®, 99%    گلیکولیک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
106232   Trifluoroacetic anhydride, ReagentPlus®, ≥99%     تری فلورو استیک اسید خشک برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
695076   Formic acid, ACS reagent, ≥96%    فرمیک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
695068   Hydrofluoric acid, ACS reagent, 48%    هیدروفلوریک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
695017   Phosphoric acid, ACS reagent, ≥85 wt. % in H2O    فسفریک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
206083   Chloroplatinic acid hexahydrate, ACS reagent, ≥37.50% Pt basis   کلروپلانتیک اسید هگزاهیدرات  برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
D54702   Dichloroacetic acid, ReagentPlus®, ≥99%    دی کلرو استیک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
403040   Tannic acid, ACS reagent    تانیک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
225711   Nitric acid, 70%, purified by redistillation, ≥99.999% trace metals basis    نیتریک اسید 70% برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
M0375   Maleic acid, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)    مالئیک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
C0759   Citric acid, 99%    سیتریک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
H9892   Hydrochloric acid solution, 1.0 N, BioReagent, suitable for cell culture    هیدروکلریک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
236489   Iron(III) chloride hexahydrate, ACS reagent, 97%    آهن III کلرید هگزاههیدرات برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
B0394   Boric acid, ACS reagent, ≥99.5%    بوریک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
247588   Salicylic acid, ACS reagent, ≥99.0%    سالسیلیک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
345547   Hydrogen chloride solution, 4.0 M in dioxane    هیدروژن کلرید محلول برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
1.00063   Acetic acid (glacial) 100%, anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur     استیک اسید گلاسیال برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
1.00317   Hydrochloric acid fuming 37%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur    هیدروکلریک اسید فومینگ 37% برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
207934   Tetrafluoroboric acid solution, 48 wt. % in H2O     تری فلورو استیک اسید محلول برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
438081   Phosphoric acid, ACS reagent, ≥85 wt. % in H2O    فسفریک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
61626   Boron trifluoride methanol complex solution, 13-15% BF3 basis    بورون تری فلورید متانول-کمپلکس برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
255564   L-Ascorbic acid, ACS reagent, ≥99%    ال-آسکوربیک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
47910   Fumaric acid, ≥99.0% (T)    فورمیک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
69866   Montmorillonite, K 10, powder    مونترولیونیت برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
91707   Trifluoroacetic acid, puriss. p.a., suitable for HPLC, ≥99.0% (GC)    تری فلورواستیک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
1.00573   ortho-Phosphoric acid 85%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur    اورتو فسفریک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
221856   Phosphomolybdic acid hydrate, ACS reagent    فسفومولیبدیک اسید هیدرات برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
P4006   Phosphotungstic acid hydrate, reagent grade    فسفوتنگستیک اسید هیدرات برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
T3758   Thioglycolic acid, 98%    تیوگلیوکلیک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
244260   Hydrobromic acid, ACS reagent, 48%   هیدروبرمیک اسید  برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
210021   Hydriodic acid, 57 wt. % in H2O, distilled, stabilized, 99.95%    هیدرویودیک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
M1296   Malonic acid, ReagentPlus®, 99%    مالونیک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
251380   L-(+)-Tartaric acid, ACS reagent, ≥99.5%    تارتاریک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
571024   Chlorosulfonic acid, 99%    کلورسولفونیک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
563919   Aluminum chloride, anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis    آلمینیوم کلرید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
75688   Oxalic acid, puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (RT)    اگزالیک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
347817   Trifluoromethanesulfonic acid, ReagentPlus®, ≥99%    تری فلورومتانسولفونیک اسید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
خرید مواد شیمیایی- اسیدها

از خصوصیات مواد شیمیایی اسیدهای مایع آرنیوس میتوان به طعم ترش آنها و محلول بودن در آب اشاره کرد که می توانند رنگ کاغذ لیتموس را از آبی به قرمز تغییر دهند و با بازها و فلزات خاص (مثل کلسیم) واکنش می دهند تا نمک ها ایجاد شوند. کلمه اسید برگرفته شده از واژه ی لاتین acidus/acere به معنای ترش است. یک محلول مایع اسید، pH کمتر از 7 دارد و اشاره به اسید دارد؛ در حالی که تعریف دقیق آن تنها اشاره به اتم محلول دارد. pH کمتر یعنی قدرت اسیدی قوی تر است، بنابراین غلظت یون های هیدروژن نیز در محلول بیشتر است. به مواد شیمیایی یا موادی که خواص اسیدی دارند، مواد اسیدیک گفته می شوند.

بیشتر بخوانید>>>>>>> فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی

 

فروش اسید کلریدریک | قیمت اسید کلریدریک
اسید کلریدریک

اسیدهای مایع رایج شامل هیدروکلریک اسید (که در اسید معده نیز یافت می شود و آنزیم های هضم کننده در معده را فعال می کند)، استیک اسید ( سرکه فرم رقیق شده این اسید است)، سولفوریک اسید (در باتری های ماشین استفاده می شود)، و سیتریک اسید (در مرکبات یافت می شود) است. همان طور که این مثال ها نشان می دهند اسیدها می توانند محلول یا خالص باشند یا مشتقاتی از اسید ها به صورت جامد، مایع یا گاز باشند. اسیدهای قوی و تعدادی از اسیدهای ضعیف غلیظ خورنده هستند اما استثناهایی مثل بوریک اسید و کربوران وجود دارد.


گروه بندی و ساختارهای مواد شیمیایی آزمایشگاهی

برای انتخاب محصول مورد نظر ابتدا باید با گروه بندی و ساختارهای مواد شیمیایی آزمایشگاهی آشنایی داشته باشید تا با کد مواد شیمیایی سیگما آلدریچ یا کد شناسایی مواد شیمیایی ، کاتالوگ نامبر مواد شیمیایی، cat number چیست و …  آشنایی کامل داشته باشید و بتوانید مناسب ترین مواد شیمیایی یا کیت آزمایشگاهی و تحقیقاتی خود را بتوانید جهت کارهای پژوهشی خود انتخاب نمایید.


دسته بندی دوم اسیدها، اسیدهای لوئیس است که یک پیوند کووالانسی با جفت الکترون تشکیل می دهند. یک مثال بارز آن تری فلوئورید بور است که اتم بور یک اوربیتال خالی دارد که می تواند یک پیوند کووالانسی با اشتراک جفت تنهای الکترون در اتم باز تشکیل دهد برای مثال، اتم نیتروژن در آمونیاک. لوئیس این را به  عنوان یک کلیت از تعریف برونستد در نظر گرفت، بنابراین، اسید یک ماده شیمیایی است که جفت های الکترون را به طور مستقیم یا به وسیله ی آزاد کردن پروتون به محلول می گیرد. با این حال، هیدروژن کلرید، استیک اسید و بیشتر اسیدهای برونستد-لوری نمی توانند یک پیوند کووالانسی با یک جفت الکترون شکل دهند و بنابراین اسیدهای لوئیس نیستند. به طور عکس، بسیاری از اسیدهای لوئیس، اسیدهای آرنیوس یا برونستد-لوری نیستند.

قیمت گلیکولیک اسید | فروش گلیکولیک اسید
قیمت گلیکولیک اسید

مواد شیمیایی جامد
اسیدهای جامد اسیدهایی هستند که در محیط واکنش حل نمی شوند واغلب در کاتالیزورهای ناهمگن استفاده می شوند. اکثر اسیدهای جامد، اسیدهای آلی مانند اگزالیک اسید، تارتاریک اسید، اسید سیتریک، اسید مالئیک و غیره هستند. بسیاری از اسیدهای برونستد جامد نیز به صورت صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند، از جمله پلی استایرن سولفوناته، اسید فسفریک جامد، نیوبیک اسید و هتروپلیوکسومتالات.


قیمت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ

مشاهده و خرید اینترنتی محصولات سیگما آلدریچ
مشاهده و خرید آنلاین محصولات سیگما آلدریچ

اینستاگرام موادشیمیایی آزمایشگاهی تحقیقاتی ما رو فالو کنید و محصولات و تخفیف های ما مطلع شوید:

برای دریافت مشاوره کاملا تخصصی و دریافت راهنمایی از طریق راه های ارتباطی برای خرید و ثبت سفارش اقدام نمایید:

  •  سفارش با ایمیل: [email protected]
  •  تلفن: ۶۶۳۶۱۵۴۳ -۰۲۱ و ۶۶۳۷۹۰۲۶-۰۲۱
  • موبایل واحد فروش : ۹۸۹۳ ۰۵۴ ۰۹۱۲
  • و شبکه های اجتماعی  و پیام رسان
دیدگاه شما
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.