شرکت سیگما آلدریچ

شرکت سیگما آلدریچ sigma aldrich، یک کمپانی مطرح در زمینه تولید محصولات علوم زیستی و بیوتکنولوژی و مواد شیمیایی، متعلق به شرکت Merck KGaA است.با ادغام شدن دو شرکت مرک Merck Millipore و سیگما آلدریچ Sigma-Aldrich بیش از 3.000.000 محصول که شامل مواد شیمیایی آنالیتیکال، آلی، معدنی، بافر ها، آنتی بادی، کیت های بیولوژی مولکولی و ایمونولوژی و… ارائه شد که این مجموعه را به عنوان یکی از قدرتمندترین کمپانی های بیوتکنولوژی در سراسر جهان تبدیل کرد.

قیمت

قیمت