اسیدها و بازها

اسیدها و بازها در تمامی زمینه‌های شیمی به‌عنوان حلال، سوبسترا، اسید قوی و کاتالیزور و… کاربرد دارند و همچنین بازهای آلی به دلیل نقش چندجانبه‌ی خود در کاربردهای مختلف، معرف‌های مهمی در سنتز محسوب می‌شوند. فروشگاه ATR-MED مجموعه گسترده‌ای از اسیدها و بازهای رایج، از اسید استیک تا آمونیوم هیدروکسید را ارائه می‌دهد.

قیمت

قیمت