آنتی‌بادی‌های ثانویه

آنتی‌بادی‌های ثانویه، آنتی‌بادی‌های پلی کلونال یا مونوکلونال هستند که به آنتی‌بادی‌های اولیه یا مناطقی از آنتی‌بادی، مانند مناطق Fc یا Fab متصل می‌شوند. آنتی‌بادی‌های ثانویه معمولاً دارای پروب هستند تا در کاربردهای تشخیصی، استخراج یا سورتینگ مورد استفاده قرار گیرند. فروشگاه ATR-MED با ارائه آنتی‌بادی‌های ثانویه وسترن بلات، فلوسایتومتری، ایمونوهسیتوشیمی، ایمونوفلورسانس و … نیاز اولیه شمارا برای انجام این تست‌ها یا سایر سنجش‌ها پوشش می‌دهد.

قیمت

قیمت