شرکت CUSABIO
شرکتها
atrmed

شرکت CUSABIO

شرکت CUSABIO تخصص شرکت CUSABIO در تولید ژن، پروتئین، آنتی بادی، کیت الایزا، مواد خام برای  IVD، رزیدوهای دارویی، سلامت غذایی و سایر مولکول های کوچک