شرکت Avanti-Polar-Lipids
معرفی شرکت
admin

شرکت Avanti Polar Lipids

شرکت Avanti Polar Lipids شرکت Avanti Polar Lipids، در سال ۱۹۶۷ توسط دکتر والتر شو تأسیس‌شده است. تأسیس این شرکت با نیاز خود دکتر شو،