شرکت بیوتیوم Biotium
معرفی شرکت
admin

شرکت بیوتیوم Biotium

شرکت بیوتیوم Biotium شرکت بیوتیوم Biotium یکی از شرکت‌های بیوتکنولوژی پیشگام در تکنولوژی تشخیصی فلورسانس و محصولات برای تحقیقات علوم زیستی است. واکنش‌دهنده‌های فلورسنت و