بایگانی‌های خدمات آپوپتوز - شرکت آرکا طب روهام

بررسی چرخه سلولی با استفاده از رنگ PI

خدمات بررسی چرخه سلولی با استفاده از رنگ PI شرکت آرکا طب روهام شرکت آرکا طب روهام (ATR) خدمات بررسی چرخه سلولی با استفاده از رنگ PI به‌صورت یک پانل جامع، نگهداری و پاساژ رده‌های سلولی، سنجش میزان زنده ماندنی سلول ...

بررسی آپوپتوز با استفاده از کیت Annexin

خدمات بررسی آپوپتوز با استفاده از کیت Annexin آرکا طب روهام &nb p; شرکت آرکا طب روهام (ATR) خدمات بررسی آپوپتوز با استفاده از کیت Annexin به‌صورت یک پانل جامع، نگهداری و پاساژ رده‌های سلولی، سنجش میزان زنده ماندنی ...