بایگانی‌های تعیین سکانس - شرکت آرکا طب روهام
Microsynth

خدمات تعیین توالی شرکت Microsynth

خدمات تعیین توالی شرکت Micro ynth شرکت آرکا طب روهام (ATR) برای اولین بار در ایران با در اختیار داشتن نمایندگی انحصاری شرکت Micro ynth سوئیس، قادر به ارائه خدمات تعیین توالی شرکت Micro ynth به روش سنگر (Sanger) می‌باشد شرکت ...