شرکت سانتاکروز

شرکت SANTA CRUZ در ارائه آنتی بادی های اولیه و ثانویه، ویروس های بیان کننده ،siRNA مواد شیمیایی، انواع مواد آنتی میکروبیال و کیت های ایمونولوژی پیشرو است. در طول ۲۰ سال گذشته، تحقیقات شرکت سانتاکروز در تولید آنتی بادی های مونوکلونال، مواد شیمیایی و محصولات مرتبط با حوزه CRISPR متمرکز شده است.

قیمت

قیمت