شرکت گیبگو

شرکت Gibco پیشرو در ارائه محیط های کشت، مکمل ها، آنتیبیوتیک ها و معرف های کشت سلول می باشد. شرکت گیبگو پاسخگوی تمام نیازهای آزمایشگاه های تحقیقاتی و بالینی کشت سلولی میباشد.

قیمت

قیمت