سبد خرید 0
سبد خرید 0

حلال-ها

انواع مختلف حلال ها شامل استون، استونیتریل، کلروفرم، دی کلرومتان (کلرید متیلن)، دی اتیل اتر، دی متیل فرمامید، دی متیل سولفوکسید (DMSO)، اتانول، اتیل استات، ایزوپروپانول (پروپان 2)، -nهپتان، متانول، -nپنتان، 1-پروپانول، پیریدین، تتراهیدروفوران، تولوئن و آب می باشد

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.