سبد خرید 0
سبد خرید 0

فرمنتاز

شرکت فرمنتاز Fermentas

شرکت فرمنتازFermentas  به‌عنوان تولیدکننده محصولات بیولوژی مولکولی ،ازجمله  آنزیم‌های محدودالاثر و DNA لدر (DNA ladder) و مارکرهای وزن مولکولی شناخته‌شده است.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.