سبد خرید 0
سبد خرید 0

آونتی پولار

شرکت Avanti-Polar-Lipids

تأسیس شرکتAvanti Polar Lipids با نیاز خود دکتر شو،برای تخلیص فسفاتیدیل کولین تخم‌مرغ برای استفاده در آزمایش سنجش لیپو پروتئین لیپاز شکل گرفت.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.