سبد خرید 0
سبد خرید 0

Bromophenol-blue

بروموفنول بلو به عنوان یک رنگ ردیابی در الکتروفورز، رنگ صنعتی، اندیکاتور اسید-باز و یک رنگ بیولوژیکی عمل میکند. در الکتروفورز ژل می توان آن را به عنوان نشانگر رنگی و به عنوان یک رنگ بیولوژیکی برای رنگ آمیزی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک استفاده کرد. بروموفنول بلو به عنوان یک شاخص اسیدی بر اساس pH در محدوده pH 3-4.6 از رنگ زرد به آبی تغییر رنگ میدهد

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.