سبد خرید 0
سبد خرید 0

t4-لیگاز

آنزیم DNA T4 لیگاز

آنزیم DNA T4 لیگاز (5U/µL) فرمنتاز Fermentas، یک پیوند فسفو دی استر بین گروه فسفات ‘5 و گروه هیدروکسیل ‘3 در DNA دوپلکس یا RNA را تشکیل می دهد. 

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.