سبد خرید 0
سبد خرید 0

 سوبسترای DAB برند Apolloscientific انگلستا

سوبسترای 3و’3 دی آمینو بنزیدین تترا هیدروکلراید DAB برند Apolloscientific انگلستان، ماده‌ای سمی بوده که به‌عنوان یکی از مارکرهای مورداستفاده در ایمونوشیمی شهرت دارد. این ماده شیمیایی به‌عنوان تتراهیدرو کلرید محلول در آب، در رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی اسیدهای نوکلئیک و پروتئین‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.