سبد خرید 0
سبد خرید 0

آب، گرید بیولوژی مولکولی، استریل،

Water, Molecular Biology Grade, Sterile

آب، گرید بیولوژی مولکولی، استریل، عاری از DNase و RNase برند RPI آمریکا، ایده آل جهت استفاده در ساخت معرف ها و انجام واکنش مختلفی آنزیمی در حوزه ی بیولوژی مولکولی می باشد. موادی مانند DEPC در روش های تخلیص و آماده سازی این محصول مورد استفاده قرار نگرفته است.  

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.