سبد خرید 0
سبد خرید 0

رنگ DNA برای ژل برند SERVA

رنگ DNA برای ژل

رنگ DNA برای ژل برند SERVA آلمان، یا SERVA DNA Stain G یک جایگزین مطمئن برای رنگ اتیدیم برماید برای شناسایی اسیدهای نوکلئیک در ژل آگارز است. رنگ DNA برای ژل برند SERVA، می تواند به محلول ژل در الکتروفورز ژل آگارز اضافه شود.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.