سبد خرید 0
سبد خرید 0

SDS-sc-29111

SDS-sc-29111

TEMED (N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine) یک تثبیت کننده رادیکال آزاد است که به عنوان یک کاتالیست با آمونیوم پرسولفات APS (Ammonium persulfate) برای افزایش پلیمریزاسیون ژل های آکریل آمید/بیس آکریل آمید در لکتروفورز پروتئین در ژل عمودی SDS-PAGE استفاده می شود.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.