سبد خرید 0
سبد خرید 0

Difference-Between-Lysozyme-and-Lysosome-Tabular-Form

لیزوزیم از سفیده تخم مرغ ، آنزیمی است که قادر به شکستن دیواره سلولی باکتری‌هاست و به‌طور روتین به‌منظور افزایش بازدهی تخلیص پروتئین و نوکلئیک اسید استفاده می‌شود. لیزوزیم از سفیده تخم‌مرغ به‌صورت پودر دیالیز شده و عاری از هر نمکی تولید می‌شود.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.