سبد خرید 0
سبد خرید 0

راهنمای مواد شیمیایی سیگما آلدریچ Sigma-Aldrich

مشخصات-فنی-(خصوصیات)-مواد-شیمیایی-Product-Specifications

راهنمای مواد شیمیایی سیگما آلدریچ Sigma-Aldrich

شرکت آرکا طب روهام (ATR) در جهت دسترسی آسان و انتخاب درست مواد شیمایی از شرکت سیگما آلدریچ Sigma-Aldrich با ساده کردن محدوده محصول‌های این شرکت با ارائه دسته‌بندی‌های واضح تعریف‌شده و با ارائه برندها و گرید ها موردنیاز جهت هر آزمایش را فراهم نموده است.

برندهای مواد شیمیایی سیگما آلدریچ Sigma-Aldrich

SAFC Sigma-Aldrich® Sigma® Supelco® PRODUCT BRANDS
Development and Manufacturing
Biosciences
Diagnostics
High Technology
Flavors & Fragrances
Pharma
Raw Materials for Manufacturing
Chemistry
Asymmetric Synthesis
Catalysis
Inorganic Chemistry
Medicinal Chemistry
Organic Synthesis
Organometallic ChemistryMaterials Science
Alternative Energy
Biomaterials
Metal & Ceramic Science
Micro/NanoElectronics
Nanomaterials
Organic Electronics
Polymer Science
Life Science
Biochromatography
Biotransformation
Cell Culture
Cloning & Expression
Electrophoresis
Enzymatic Analysis
Fluorescence Spectroscopy
Light & Electron Microscopy
Mass Spectrometry
Nucleic Acid Purification Protein Purification & Detection
Roche
Analytical
Capillary Electrophoresis
Chromatography
Electrochemistry
Microbiology
Spectroscopy
Titration/Aquastar®
Wet Analysis
USP
Cerilliant
APPLICATIONS

 

برند و گرید مواد شیمیایی سیگما آلدریچ Sigma-Aldrich

Definition Grade or Trade Name Brand Application
Certified reference material according to ISO 17025 and ISO Guide 34. TraceCERT reference materials are developed and produced in an accredited laboratory fulfilling both ISO 17025 (general requirements for the competence of testing and calibration laboratories) and ISO Guide 34 (general requirements for the competence of reference material producers). TraceCERT® Sigma-Aldrich
Supelco
Analytical
Finest quality prod

ucts for life science, with the most stringent testing protocols and highest purity. Superior manufacturing methods and product specific testing protocols are designed to ensure quality to our highest standard. Tests may include, but are not limited to, purity by gel electrophoresis, trace metal testing and application testing.

BioUltra Sigma Life Science
Stringent testing protocols may include trace metal analysis and specialized suitability testing, such as hybridoma or mouse embryo. Includes application-specific formulations, such as tablets and prepared solutions. BioXtra Sigma Life Science
Base grade products, suitability tested for specific applications such as molecular biology or cell culture. BioReagent Sigma Life Science
Sigma brand products used for basic life science applications. % purity Sigma Life Science
High-purity solvents with extremely low water content specifically manufactured for moisture sensitive syntheses. Anhydrous Aldrich Chemistry
High quality chemistry products defined by their assay value as a percent purity. % purity Aldrich Chemistry
Solvents tested for suitability in HPLC applications. for HPLC
HPLC Plus
Sigma-Aldrich All
Exceeds standard ACS specifications with additional trace metals analysis. puriss p.a. ACS reagent Sigma-Aldrich All
Meets or exceeds ACS specifications. For general analysis and procedures requiring stringent quality specifications ACS reagent Sigma-Aldrich All
Produced/procured, packaged and analyzed under appropriate quality systems for pharmaceutical applications according to the corresponding monograph Corresponds to official monograph (e.g. Ph.Eur. USP) Sigma-Aldrich All
Chemicals that meet the latest testing specifications of the United States Pharmacopeia (USP), Food Chemicals Codex (FCC), National Formulary (NF), Pharmacopeia Europe (EP or Ph. Eur.), British Pharmacopeia (BP), and/or Japanese Pharmacopeia (JP). For R&D and testing purposes only. Meets analytical specifications of USP, FCC, NF, EP (Ph. Eur.), BP, and/or JP Sigma-Aldrich All
۹۵%for general laboratory use ≥. ReagentPlus®, Reagent grade or Laboratory reagent Sigma-Aldrich All
Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%. Variation in color and physical form is possible Technical Sigma-Aldrich All

اطلاعات حلالیت مواد شیمیایی

برای بسیاری از محصولاتی که در شرکت سیگما آلدریچ Sigma-Aldrich به‌عنوان مواد شیمیایی جامد در نظر گرفته می‌شود، اطلاعات در مورد حلالیت به‌عنوان بخشی از خصوصیات یک مواد شیمیایی ارائه می‌شود. در آزمایش قابلیت حلالیت یک محصول حلال متناسب برای هر کاربرد بسته به هدف آزمایش ذکر گردیده است. اطلاعات حلالیت و محلول سازی مواد شیمیایی مرتبط با کاربردهایی به‌طورمعمول مورداستفاده قرار می‌گیرد، اغلب در برگه اطلاعات مواد شیمیایی و سایر برگه‌های اطلاعات فنی گنجانده می‌شود. اطلاعات حلالیت درصورتی‌که برای یک محصول در دسترس باشد، می‌تواند در مجموعه‌ای از اسناد که در جدول زیر نشان داده‌شده است، یافت شود.

Document Type
Shelf-Life Statement Letter Enzyme Assays Spectra NMR, FT-IR, and IR Raman Structure Image Safety Data Sheet (SDS) Certificate of Origin Certificate of Analysis Technical Documents Product Listing
× × × Appearance
× × Applications
× × × Boiling Point
× × × CAS#
Chemical Abstract
(Service)
× × × Density
× × × EC#
Enzyme Commission)
× Enzyme Assays Information
Type
× × Literature References
(product use citations)
× MDL#
(MDL, Inc. formerly
Molecular
Design Laboratories)
× × × Melting Point
× × × × Molecular Weight
× × × Product
Specifications
× Product Starting
Material
(synthetic,
natural or
biologic)
× × Product Use
× × Purity
× × Quality Control
Test Results
× Safety Precautions
× × Shelf Life
× Spectra NMR,
FT-IR, and
IR Raman
× × × Solubility
× × Shipping
× × × Storage
× × × Structure
× × × Synonyms
× × UN Number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر اطلاعاتی در مورد قابلیت حلالیت یک مواد شیمیایی در دسترس نداشته باشیم، ممکن است ارزش بررسی آخرین ویرایش شاخص مرک (شاخص Merck دایره المعارف مواد شیمیایی، مواد دارویی و زیست‌شناسی است که بیش از ده هزار مونوگراف در مواد تکی یا گروه‌های ترکیبات مرتبط توسط Royal Society of Chemistry (RSC) منتشرشده است) را داشته باشد. همچنین ممکن است که حلالیت به‌صورت تجربی در طیفی از حلال‌ها تست شود.

Approx Volume (ml) of Solvent Needed to Dissolve 1g of Solute Description
Less than 1 Very Soluble
۱ to 10 Freely Soluble
۱۰ to 30 Soluble
۳۰ to 100 Sparingly Soluble
۱۰۰ to 1000 Slightly Soluble
۱۰۰۰ to 10,000 Very Slightly Soluble
Greater than 10,000 Practically Insoluble

مشخصات فنی (خصوصیات) مواد شیمیایی Product Specifications

مشخصات فنی (خصوصیات) مواد شیمیایی فهرستی از روش‌های تست، رفرانس هاس مربوط به روش‌های تحلیلی و معیارهای پذیرش هستند که محدودیت‌های عددی، دامنه یا سایر معیارها برای تست توصیف کرده است. این مدل مجموعه‌ای از معیارهایی را ایجاد می‌کند که در آن‌یک ماده شیمایی باید برای تست موردنظر مناسب باشد. مطابقت با مشخصات به این معنی است که مواد شیمیایی، زمانی که مطابق روش‌های تحلیلی فهرست شده مورد آزمایش قرارگرفته، معیارهای پذیرش فهرست شده را برآورده خواهند کرد. لزوماً مشخصات فنی برای هر ماده شیمیایی موجود نبوده نیست. جایی که هیچ مشخصه برای محصول تعیین نشده است، گواهی تحلیل تنها مقادیری را که در آزمایش کنترل کیفیت برای یک گروه از مواد شیمیایی به‌دست‌آمده است را ثبت خواهد کرد.

لینک مربوط به مشخصات محصول می‌تواند در قسمت “لینک‌ها و ابزار مفید” در سمت چپ توضیحات محصول یافت شود، تصویر زیر را ببینید. (شما می‌توانید این صفحه را با انجام جستجوی محصول از صفحه اصلی و کلیک بر روی شماره محصول، از لیست نمایش داده می‌شود).

مشخصات-فنی-(خصوصیات)-مواد-شیمیایی-Product-Specifications
مشخصات فنی (خصوصیات) مواد شیمیایی Product Specifications

گواهی‌های تحلیل ‌ Certificates of Analysis

گواهی‌های تحلیل Certificates of Analysis، مواد شیمیایی سندی است که توسط تضمین کیفیت صادر می‌شود که تأیید می‌کند اطلاعات یک محصول با مشخصات آن محصول مطابقت دارد. گواهی‌های تحلیل مواد شیمیایی معمولاً شامل نتایج واقعی به‌دست‌آمده از آزمایش به‌ عنوان بخشی از کنترل کیفی یک دسته از یک محصول هستند. شما می‌توانید از لینک‌های سمت راست صفحه زیر برای جستجو یا درخواست گواهی‌های تجزیه‌وتحلیل برای مواد شیمیایی استفاده کنید.

گواهی‌های تحلیل ‌ Certificates of Analysis را می‌توان با واردکردن batch number یا lot number مربوطه در کادر سمت چپ توصیف محصول در وب‌سایت نشان داده‌شده است (تصویر زیر را ببینید). ‌

مشخصات فنی (خصوصیات) مواد شیمیایی Product Specifications
Product Specifications

برگه‌های اطلاعات ایمنی Safety Data Sheets

برگه‌های اطلاعات ایمنی Safety Data Sheets مواد شیمیایی اسنادی هستند که شامل جزئیات در ترکیب، ایمنی، جابجایی، ذخیره‌سازی، دفع و انتقال یک ماده و … هستند. هدف از آن‌ها ارائه راهنمای کار با یک مواد شیمیایی به شیوه‌ای ایمن است. ‌

بخش‌های مندرج در برگه‌های اطلاعات ایمنی Safety Data Sheets

برگه‌های اطلاعات ایمنی ارائه‌شده توسط سیگما آلدریچ Sigma-Aldrich برای مشتریان در بریتانیا و اروپا معمولاً به بخش‌هایی از اطلاعات که در زیر آورده شده است تقسیم می‌شوند:‌

√ اطلاعات مربوط به محصول و شرکت ‌

√ شناسایی خطرات

√ ترکیب‌بندی مواد

√ اقدامات اولیه کمکی

√ اقدامات مبارزه با آتش

√ اقدامات Release تصادفی

√ رسیدگی و ذخیره

√ کنترل‌های نوردهی و حفاظت شخصی

√ ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

√ ثبات

√ اطلاعات توکسیسیته

√ اطلاعات زیست‌محیطی

√ ملاحظات دفع

√ اطلاعات حمل‌ونقل

دریافت برگه اطلاعات ایمنی ‌

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی می‌تواند با کلیک کردن بر روی لینک سمت چپ محصول، از تولبار لینک مفید و ابزار، دریافت شود. ‌

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی

اسناد فنی یا datasheets محصول ‌

طیف گسترده‌ای از اسناد حاوی اطلاعات فنی برای پشتیبانی از استفاده مواد شیمیایی سیگما آلدریچ Sigma-Aldrich، در دسترس هستند. لطفاً لیستی از اسناد و مدارکی در فهرست زیر کنید پیدا کنید.

√ برگه‌های اطلاعات محصول ‌

√ ویژگی‌های فنی

√ تست‌های آنزیمی

√ مقالات تکنیکی

√ پوستر

√ راهنمای فنی مواد

√ یادداشت‌های کاربردی

√ FTIR/NMR/UVvis spectra

این اسناد معمولاً بعد از جستجوی محصول در سمت راست صفحه ثبت می‌شوند. ‌

 

اسناد-فنی-یا-datasheets-محصول
datasheets
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.