سبد خرید 0
سبد خرید 0

پپروتک

شرکت پپروتک PeproTech

شرکت پپروتک PeproTech ،تولید کننده محصولات سایتوکاینی می باشد. این کمپانی ارائه دهنده پروتئین های نوترکیب مثل فاکتور های رشد، کموکاین ها، سایتو کاین ها، نوروتروفین ها، پروتئازها و سایر پروتئین ها  می باشد.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.