سبد خرید 0
سبد خرید 0

تعیین-حساسیت-ضدمیکروبی-به-روش-حفر-در-آگار-(Agar-well-diffusion)

تعیین-حساسیت-ضدمیکروبی-به-روش-حفر-در-آگار-(Agar-well-diffusion)

تعیین-حساسیت-ضدمیکروبی-به-روش-حفر-در-آگار-(Agar-well-diffusion)

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.